NORDVÄSTRA SKÅNES JAKTVÅRDSKRETS

Förvaltningsberättelse 2018

Kretsens namn är Svenska Jägareförbundet – Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg och har under året hållit sina sammanträden i lokaler hos Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, i ett gott samarbete. Styrelsens ordförande har kallat till 6 sammanträden.

Styrelsen menar sig ha följt Normalstadgar för jaktvårdskrets. Information från kansli, jaktvårdskonsulenter, Länsföreningen/JF Skåne, Nationella kansliet, SVA, NVR med flera har beaktats.

Medlemmar och allmänhet har kunnat nå kretsens styrelse i uppkomna frågor. Inkommande ärenden har noterats i kretsens diarium. Med sina 1.451 medlemmar ligger kretsen i ett jämsides-förhållande med Lundabygden (1505). Diff- 54 medlemmar. Nationella medlemsutvecklingen visar -301 medlemmar men +1005 mot föregående år, stabil ökning av kvinnor +525 samt en minskning av antalet ungdomar -113.

Kretsen har arbetat kontinuerligt med uppgraderingar i sociala medier och har fått mycket goda omdömen för detta arbete.

Viltvårdsföreningarna har lämnats information och varit inbjudna till samtal.

Verksamheter har genomförts enligt omstående sida. Evenemang och foto har presenterats i hemsidans galleri.

Styrelsen har strävat efter medlemsökning gällande ungdom, kvinnor, åter-rekrytering samt fört samtal om former/utbildning gällande kvalitets-säkring av jägarexamen.

Samtal har uppstått under året gällande upptagning och delning av tidigvarande krets Svalöv/Eslöv, med förslag att Svalöv önskats tillhöra NvS och Eslöv önskats tillhöra Lundabygden. Styrelsen i NvS har förklarat sig inte ha något principiellt att erinra.

Styrelsen tackar för det förtroende som lämnats oss under året.

Helsingborg i februari 2019,
Lars CG Hall, Ordförande