Verksamhetsberättelse 2016

 Kretsens styrelse har hållit 6 protokollförda sammanträden under året och har haft sitt säte i Helsingborg. Sammanträden har varit förlagda till Söderåsen Shooting Event, Annelunds gård m fl. Styrelsens sammansättning har bestått av ordföranden jämte 7 ledamöter samt 3 suppleanter. Utöver styrelsens möten har ordförande och vice ordförande träffats/samtalat i fortlöpande och uppkomna situationer.

Tidigvarande ambitioner att nå ut till kretsens medlemmar och nya intresserade har varit fortsatt prioriterat arbete. Kretsen är Skånes näst största med knappt 1500 medlemmar. Vi noterar att vi är stadigt efterfrågade i de olika verksamheter som arrangeras och att vårt renommé är välkänt.
Kretsens hemsida är välbesökt och intresserade når oss lätt, här samt via Fb och mail. Ny logotyp och vinjett har god inverkan på ett inspirerade sätt. Avisering om verksamheter, allmän info, text-reportage och bilder har uppskattats. Via nätet inkommer också allmänna frågor om jakt och jägare.

Kretsens två viltvårdsföreningar, Kullabygden och Landskrona, har haft möjligheter att annonsera verksamheter under kretsens vinjett och inbjuda till deltagande.
Information från förbundets kansli, Jägareförbundet Skåne, kansli-konsulenter, deltagande i Länsföreningsstämma, nyhetsinfo från Öster Malma, SVA, NVR m fl har beaktats i styrelsens arbete.

Studiefrämjandet/Hbg har aktivt samverkat i arrangemang och vi har noterat ett fortsatt gott samarbete.

Årets verksamhetsutbud, redovisas denna baksida, har följt kretsstadgan och med särskild satsning på jakt-tillfällen och utbildning. Styrelsen noterar ett gott intresse för kretsens arrangemang. Ett fortsatt särskilt beaktande har lämnats för unga/kvinnor i deltagandet men alla med intresse lämnas möjligheter så långt det är möjligt.

Samarbetet i styrelserummet har präglats av framåtanda och god sammanhållning. Vi återrapporterar till förestående årsmöte och tackar för det förtroende som lämnats oss i kretsens styrelse…


Jägareförbundet – Nv Skåne
Kretsstyrelsen i januari 2017
Lars Hall, Ordförande